Acceso directo al contenido Acceso directo al menuPOLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” (“NEXE THE WAY OF CHANGE, S.L.”; “NEXE THE WAY OF CHANGE IBERIA, S.L.”; “NEXE KNOWLEDGE & CHANGE, S.L.”; “ARISE CULTURE AND LEADERSHIP, S.L.”; i “MOSTAZA COMUNICACIÓN, S.L.”).
 • Avinguda Diagonal, número 440, planta 5a, codi postal número 08037, Barcelona (Espanya)
 • (+34) 93 467 71 31
 • rgpd@nexe.com

Finalitats principals del tractament

 • Gestionar qualsevol tipus de consulta, reclamació, pregunta o necessitat d'informació plantejada a través de la pàgina web i/o xarxes socials.
 • Gestionar la contractació de productes i/o serveis.
 • Prestar serveis de consultoria en general a favor de societats i altres persones físiques i jurídiques.
 • Facturar els serveis prestats i gestionar-ne el cobrament.
 • Fer enquestes de satisfacció sobre els serveis prestats.
 • Convidar a reunions, conferències i esdeveniments comercials i corporatius.
 • Enviar butlletins de notícies comercials i corporatives.
 • Gestionar tots els tràmits juridicoadministratius que comporta el personal de l'empresa, formalitzar contractes, tramitar nòmines, assegurances socials, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i formacions.
 • Atendre la vostra petició de participar en els nostres processos de selecció i ofertes de feina.
 • Garantir la seguretat de la xarxa i de la informació.
 • Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
 • Mantenir les mesures tècniques i organitzatives oportunes per evitar que hi hagi escletxes de seguretat.

BASES LEGITIMADORES PRINCIPALS

 • Execució del contracte i aplicació de mesures contractuals.
 • Compliment d'obligacions legals.
 • Consentiment exprés i consentiment exprés i explícit.
 • Interès legítim.
 • Interès públic.

DRETS

 • Entre d'altres, dret d'accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les dades; dret a retirar el consentiment i dret a oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la vostra situació particular, en el cas que el tractament estigui basat en l'interès legítim.

PROCEDÈNCIA

 • Facilitades pel titular.QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és la societat “NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” (“NEXE THE WAY OF CHANGE, S.L.”; “NEXE THE WAY OF CHANGE IBERIA, S.L.”; “NEXE KNOWLEDGE & CHANGE, S.L.”; “ARISE CULTURE AND LEADERSHIP, S.L.” i “MOSTAZA COMUNICACIÓN, S.L.”) (en endavant, el “Responsable del Tractament”).

Les dades de contacte del Responsable del Tractament són les següents:

 • Domicili:Address: Avenida Diagonal número 440, planta 5ª, código postal número 08037, Barcelona (Espanya).
 • Correu electrònic: rgpd@nexe.com

QUINA CATEGORIA DE DADES PERSONALS TRACTEM?

El Responsable del Tractament sol·licitarà, únicament i exclusiva, la informació que sigui adequada, pertinent i estrictament necessària en relació amb la finalitat per a la qual és tractada.

Les categories de dades objecte de tractament són les següents:

 • Dades identificadores: Nom i cognoms, document identificador, adreça (postal i electrònica), fotografia, signatura i telèfon.
 • Categories especials de dades: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de discapacitat, sense inclusió de diagnòstics) i dades biomètriques.
 • Dades de característiques personals: Sexe, estat civil, nacionalitat i edat.
 • Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència professional.
 • Dades de control de presència: data/hora d'entrada i sortida, motiu d'absència.
 • Dades economicofinanceres: Dades econòmiques de nòmina, deduccions impositives, baixa d'havers corresponent al lloc de feina anterior (si escau) i altres retencions (si escau). Dades bancàries.

Es considera que totes les dades facilitades són certes, veraces i exactes. Per a poder mantenir les vostres dades personals degudament actualitzades, cal que ens informeu sobre qualsevol modificació que hi hagi. En cas contrari, no en responem de la veracitat.

Quan se sol·liciten dades per a tramitar les vostres peticions, se us informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

AMB QUINA FINALITATS TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

El Responsable del Tractament tractarà les vostres dades de manera lícita, lleial i transparent, ja sigui per procediments automatitzats o no, per a les finalitats determinades i explícites següents:

 • Gestionar qualsevol tipus de consulta, reclamació, pregunta o necessitat d'informació plantejada a través de la pàgina web i/o xarxes socials.
 • Gestionar la contractació de productes i/o serveis.
 • Prestar serveis de consultoria en general a favor de societats i altres persones físiques i jurídiques.
 • Facturar els serveis prestats i gestionar-ne el cobrament.
 • Fer enquestes de satisfacció sobre els serveis prestats.
 • Convidar a reunions, conferències i esdeveniments comercials i corporatius.
 • Enviar butlletins de notícies comercials i corporatives.
 • Gestionar tots els tràmits juridicoadministratius que comporta el personal de l'empresa, formalitzar contractes, tramitar nòmines, assegurances socials, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i formacions.
 • Atendre la vostra petició de participar en els nostres processos de selecció i ofertes de feina.
 • Garantir la seguretat de la xarxa i de la informació.
 • Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
 • Mantenir les mesures tècniques i organitzatives oportunes per evitar que hi hagi escletxes de seguretat.

QUINA BASE LEGÍTIMA TÉ EL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS?

El Responsable del Tractament tractarà les vostres dades conforme a les bases de legitimació següents:

 • Execució d'un contracte per a les relacions comercials amb els col·laboradors, clients i proveïdors, i per a la relació laboral amb els treballadors (gestió de RH, confecció de contractes laborals i nòmines, control empresarial, formacions, etc.).
 • Aplicació de mesures precontractuals per a les relacions comercials amb possibles clients.
 • Compliment d'obligacions legals per atendre la prevenció de riscos laborals i vigilància de salut, el registre diari de jornada laboral, les escletxes de seguretat i els drets ARCO+.
 • Consentiment exprés per al procés de selecció dels candidats a un lloc de feina a la companyia, enviament d'enquestes de satisfacció, butlletins informatius i invitacions a reunions, conferències i esdeveniments comercials i corporatius.
 • Consentiment exprés i explícit per a la utilització del sistema de control d'accés per empremta digital del treballador i/o col·laboradors.
 • Interès legítim per atendre les consultes fetes a través dels formularis de la pàgina web i/o xarxes socials i garantir la seguretat de la xarxa i de la informació.
 • Interès públic per garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions de l'empresa.

QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

D'acord amb el principi de minimització i de limitació del termini de conservació, les dades personals proporcionades es conservaran durant el període de temps raonablement necessari per complir amb la finalitat i/o finalitats específiques per a la qual es recullen, i mentre es mantingui la relació comercial.

Un cop finalitzada la relació, les dades es conservaran durant el període de temps que sigui oportú a fi de complir amb els terminis de prescripció d'eventuals infraccions en matèria de protecció de dades, i també amb els terminis de prescripció previstos en la resta de normativa que sigui aplicable, si bé degudament bloquejades abans de destruir-les.

Els curriculum vitae que ens faciliteu seran destruïts si no encaixen amb els perfils requerits pel Responsable del Tractament, o es conservaran durant el temps que el Responsable del Tractament consideri que potencialment poden interessar en futurs processos de selecció per a l'empresa o algun client. En aquest cas, us n’informarem i us en sol·licitarem el consentiment en el moment

A QUI CEDIM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Les vostres dades personals podran ser cedides/comunicades als destinataris següents:

 • Possibles clients o clients que tinguin interès en les persones que els prestaran els serveis (candidats, equip intern i extern de l'empresa).
 • Organismes públics competents, administracions tributàries i de seguretat social, jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa fiscal, comptable, financera, mercantil-societària, laboral, seguretat social o qualsevol altra aplicable.
 • Empreses encarregades del tractament de dades; per exemple, proveïdors que presten serveis al Responsable del Tractament (empreses de confecció de nòmines, prevenció de riscos laborals, etc.).

ES FAN TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE LES VOSTRES DADES PERSONALS?

En aquest moment no es fan transferències internacionals de cap tipus. Els servidors del nostre lloc web estan localitzats a Espanya i s'adopten les mesures de seguretat adequades per garantir-ne la integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Si el Responsable del Tractament hagués de fer transferències internacionals de dades, aquestes s'efectuaran, bé a països amb un nivell adequat de protecció segons la Comissió Europea (una llista d'aquests països està disponible en els següents - Enllaç 1 - i - Enllaç 2 -), o bé a països en què l'empresa hagi implementat garanties suficients per assegurar la privacitat de la informació (per això s'empren algun dels models contractuals de transferència de dades aprovades per la Comissió Europea, disponibles a l'Enllaç 1 i a l'Enllaç 2). En tot cas, els tercers amb els quals es compartissin determinades dades de caràcter personal hauran d'acreditar, amb caràcter previ, l'adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció de les dades.

QUINS DRETS LI ASSISTEIXEN EN CAS DE TRACTAMENT DE DADES?

Us assisteixen els drets recollits a l'article 7 i als articles 13 a 22 de l'RGPD i a l'article 6 i als articles 11 a 18 de la LOGPDGDD:

 1. Dret a obtenir informació sobre el tractament de les vostres dades personals.
 2. Dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades personals.
 3. Dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals.
 4. Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades personals.
 5. Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals.
 6. Dret a sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals.
 7. Dret a sol·licitar l'oposició al tractament de les vostres dades personals.
 8. Dret a sol·licitar no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.
 9. Dret a retirar el consentiment prestat.

Podreu fer efectius aquests drets en qualsevol moment i de forma gratuïta, bé mitjançant la remissió d'una comunicació escrita a "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP", amb domicili social a Barcelona, Avinguda Diagonal, 440, planta 5a, codi postal 08037; o bé contactant amb nosaltres al correu electrònic rgpd@nexe.com.

AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES

Podreu utilitzar els models i formularis sobre els drets referits en el punt anterior adreçant-vos a la pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AGPD ).

D'altra banda, i si considereu que el Responsable del Tractament ha tractat les vostres dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada, podreu interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

Tenint en compte l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació i la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, i també els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques, el Responsable del Tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb l'RGPD i la LOPDGDD, i també per evitar tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

No obstant això, us advertim i informem que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual el Responsable del Tractament no podrà considerar-se responsable d'aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment de la presència de virus o d'altres elements, o dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, de la connexió o de la descàrrega de continguts des de la pàgina web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari).

MODIFICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT

El Responsable del Tractament es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, s'anunciaran a la pàgina web els canvis introduïts, amb una antelació raonable a la de la posada en pràctica.

 

© 2019 “NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” Prohibida la reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.